Γ’ & Δ’ Εξάμηνο

Ερευνητική Μεθοδολογία – Διπλωματική Εργασία

Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να εκπονήσουν τη Μεταπτυχιακή Διατριβή Ειδίκευσής τους και να την υποβάλλουν στην τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία χορηγεί βεβαίωση περάτωσης έτσι ώστε αν παρουσιασθεί ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής η οποία αποτελείται από έξι μέλη ΔΕΠ.

Κανονισμοί και Οδηγίες Σύνταξης Διπλωματικής Εργασίας