Cover_Page_1.jpg
Cover_Page_2.jpg
Cover_Page_3.jpg
Cover_Page_4.jpg
Cover_Page_6.jpeg
front-slide-new1.jpg
front-slide-new2.jpg
previous arrow
next arrow

 ΔΠΜΣ Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών και Σύνθετων Υλικών

 

 Τμήματα

 

 Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) έχει ως γνωστικό αντικείμενο μία ευρεία περιοχή της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Πολυμερών και Σύνθετων  Υλικών, όπως:
  (α) Τη σύνθεση και τον φυσικοχημικό χαρακτηρισμό πολυμερών και σύνθετων υλικών πολυμερούς μήτρας.
  (β) Την ανάλυση των σχέσεων δομής-ιδιοτήτων σε πολύ-λειτουργικά πολυμερή, βιοπολυμερή και σύνθετα υλικά.
  (γ) Την υπολογιστική σχεδίαση και την πρόβλεψη των ιδιοτήτων πολυμερών και σύνθετων υλικών πολυμερούς μήτρας με τη βοήθεια μεθόδων μοριακής προσομοίωσης και  αριθμητικής ανάλυσης.
  (δ) Σύγχρονες εφαρμογές των πολυμερών και σύνθετων υλικών πολυμερούς μήτρας στα πεδία της παραγωγής προϊόντων και δομών, της Νανοτεχνολογίας, της ενέργειας, και του  περιβάλλοντος.

  Το Δ.Π.Μ.Σ. στοχεύει:
  (α)  Στην ανάπτυξη της έρευνας και την προαγωγή της γνώσης στην  ευρύτερη περιοχή της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Πολυμερών και των Σύνθετων υλικών πολυμερούς μήτρας.
  (β)  Στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού επιστημονικού δυναμικού στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού και γενικότερα του παγκόσμιου χώρου σε τεχνολογικούς τομείς αιχμής.
  (γ)  Στη δημιουργία νέου, κατάλληλα καταρτισμένου επιστημονικού δυναμικού ικανού να στελεχώσει Ερευνητικά Κέντρα, Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Βιομηχανίες, και Οργανισμούς Πιστοποίησης και Ελέγχου Υλικών.

  • Tο ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών και Σύνθετων Υλικών».
  • Η χρονική  διάρκεια  για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

 Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε τριάντα (30).

  ΦΕΚ Επανίδρυσης ΔΠΜΣ

Ανακοινώσεις

Προκύρηξη Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ & ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» για την εισαγωγή τριάντα (30) μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021