Χαρακτηρισμός πολυμερών

Υ202: Χαρακτηρισμός πολυμερών: θεωρία και εργαστήριο.

Το μάθημα περιλαμβάνει θεωρητικές διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις στις παρακάτω μεθόδους χαρακτηρισμού των πολυμερών.

  • Διαφορική Θερμιδομετρία Σάρωσης (Differential Scanning Calorimetry-DSC)
  • Περίθλαση ακτίνων-x (X-Ray Diffraction-XRD)
  • Φασματοσκοπία Laser Raman (Laser Raman Spectroscopy-LRS)
  • Φασματοσκοπία Υπέρυθρου (Infra-Red Spectroscopy–IR)
  • Δυναμική Σκέδαση Φωτός (Dynamic Light Scattering-DLS)
  • Μαγνητικός Πυρηνικός Συντονισμός (Nuclear Magnetic Resonance-NMR)
  • Χρωματογραφία Αποκλεισμού μεγεθών (Gel Permeation Chromatography-GPC)