Φυσική & Φυσικοχημεία πολυμερών

Εισαγωγή: Είδη πολυμερών, ενδομοριακοί δεσμοί, δομή πολυμερών, διαμόρφωση πολυμερών στο χώρο, αρχιτεκτονική πολυμερών, ισομέρεια, ταξινόμηση πολυμερών

Μαθηματικά μοντέλα περιγραφής πολυμερών: ιδανική αλυσίδα, ελεύθερα συνδεδεμένη αλυσίδα, ελεύθερα περιστρεφόμενη αλυσίδα, στερεοχημική παρεμπόδιση περιστροφής, γυροσκοπική ακτίνα, στατιστικό μήκος πολυμερούς, διάχυση πολυμερών

Ελαστομερή: Διασταυρωμένα πολυμερή, καουτσούκ, βουλκανισμός, ελαστική και εντροπική συμπεριφορά

Κρυστάλλωση πολυμερών: Μηχανισμοί κρυστάλλωσης, σφαιρουλίτες, βαθμός κρυσταλλικότητας, κρυσταλλικές δομές, κινητική της κρυστάλλωσης, πειραματικές τεχνικές μέτρησης κρυσταλλικότητας

Μεταπτώσεις στα πολυμερή: υαλώδης μετάπτωση, θεωρητική προσέγγιση, επίδραση στις ιδιότητες, μεταπτώσεις 1ης και 2ης τάξης, επίδραση υποκταστάτη

Μηχανική πολυμερών: σχέσεις τάσεων-παραμορφώσεων στα πολυμερή, ιξωδοελαστική συμπεριφορά, μοντέλο Maxwell, μοντέλο Voigt, μοντέλο Zener, αρχή της υπέρθεσης Boltzmann, δυναμική μηχανική συμπεριφορά, επίδραση παραγόντων στην ιξωδοελαστική συμπεριφορά, φαινόμενα διαρροής, μηχανισμοί πλαστικής παραμόρφωσης, πορώδεις ρωγμές, κριτήρια διαρροής, θραύση πολυμερών, εξίσωση Griffith