Στατιστική Μηχανική Πολυμερών

Statistiki Mixaniki Polymerwn:

-----------------------------------------

Introduction - Physical properties of polymers

Ideal polymer chains

Macromolecules as random walks

Excluded volume interactions

Elasticity of polymers - Entropic elasticity

Viscoelasticity of entangled polymers - Reptation

Helix-coil transition in biopolymers 

--------------------------------------------

Εισαγωγή - φυσικές ιδιότητες πολυμερών

Ιδανικές πολυμερικές αλυσίδες

Μακρομόρια σαν τυχαίοι περίπατοι

Αλληλεπιδράσεις αποκλειόμενου όγκου

Ελαστικότητα πολυμερών - Εντροπική ελαστικότητα

Ιξωδοελαστικότητα διαπλεγμένων πολυμερών - Ερπισμός

Μεταβάση έλικας-σπείρας σε βιοπολυμερή