Προσομοίωση πολυμερών

Τίτλος μαθήματος
Κωδικός μαθήματος
Τύπος μαθήματος
Επίπεδο μαθήματος
Όνομα του διδάσκοντος/ διδασκόντων
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Δεξιότητες
Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος
Εισαγωγή στις μεθόδους της υπολογιστικής ρεολογίας. Βασικές Αρχές Καταστατικής μοντελοποίησης πολυμερικών ρευστών, Μηχανική Μη-νευτώνειων ρευστών, και μηχανική μορφοποίησης και επεξεργασίας πολυμερών. Εισαγωγή στην Ιξωδοελαστικότητα. Τεχνικές δημιουργίας πλέγματος. Επιλυτές για την επίλυση των ισοζυγίων ορμής και ενέργειας, καθώς και καταστατικών εξισώσεων. Tεχνικές επίλυσης εξισώσεων διάχυσης Εισαγωγή στο OpenFoam Εφαρμογές στο OpenFoam
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Μέθοδοι αξιολόγησης/ βαθμολόγησης
Γλώσσα διδασκαλίας
Προσομοίωση Πολυμερών
E207
Επιλογής
Μεταπτυχιακό
Ι. Δημακόπουλος
Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να κατανοεί: ·         Τις βασικές αρχές της υπολογιστικής ρεολογίας. ·         Πώς να διακριτοποιεί τρισδιάστους χώρους και να κατασκευάζει πλέγματα ·         Πώς να προσομοιάζει πραγματικά προβλήματα ·         Πώς να οπτικοποιεί τα αποτελέσματα
Οι φοιτητές θα πρέπει να έχει αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες:
• Να είναι σε θέση να απλοποιήσουν και μοντελοποιήσουν πολύπλοκα ρεολογικά προβλήματα με μεταφορά μάζας και θερμότητας.
• Να ξέρουν να χρησιμοποιούν προηγμένα υπολογιστικά εργαλεία π.χ. OpenFoam σε προβλήματα που άπτονται των ενδιαφερόντων ενός επιστήμονα πολυμερών.
Εισαγωγή στις μεθόδους της υπολογιστικής ρεολογίας. Βασικές Αρχές Καταστατικής μοντελοποίησης πολυμερικών ρευστών, Μηχανική Μη-νευτώνειων ρευστών, και μηχανική μορφοποίησης και επεξεργασίας πολυμερών. Εισαγωγή στην Ιξωδοελαστικότητα. Τεχνικές δημιουργίας πλέγματος. Επιλυτές για την επίλυση των ισοζυγίων ορμής και ενέργειας, καθώς και καταστατικών εξισώσεων. Tεχνικές επίλυσης εξισώσεων διάχυσης Εισαγωγή στο OpenFoam Εφαρμογές στο OpenFoam
Βασικό Σύγγραμμα:      R.G. Owens, T.N. Phillips, ‘Computational Rheology’, Imperial College Pr (2002).      T. A. Osswald, ‘Polymer Processing: Modeling and Simulation’, Hanser (2006) Επιπλέον βιβλιογραφία: H. K. Versteeg and W. Malalasekera, 'An Introduction to Computational Fluid Dynamics: the Finite Volume Method', Longman Scientific & Technical, 2007. J,. H, Ferziger and M. Peric, 'Computational Methods for Fluid Dynamics', Spring, 2004. R.G. Larson, Constitutive Equations for Polymer Melts and Solutions (Butterworth-Heinemann, London, 1988).
·         Γίνονται παραδόσεις με Powerpoint & ασκήσεις που λύνονται στον πίνακα. Οι διαφάνειες μοιράζονται στους φοιτητές σε ηλεκτρονική μορφή. ·         Δίδονται 6 set ασκήσεων που λύνουν οι φοιτητές/τριες σε όλο το εξάμηνο για εμπέδωση της ύλης. Απαιτείται να τις λύνουν μέσα σε 1 εβδομάδα αφού έχουν την δυνατότητα μέχρι την μέρα παράδοσης να ρωτούν διευκρινήσεις.
Ο βαθμός στο μάθημα προκύπτει από τις ασκήσεις (45%), και ένα ατομικό ερευνητικό project (55%) βασισμένο στη σύγχρονη περιοδική επιστημονική βιβλιογραφία.
Ελληνική