Παραγωγή, ποιοτικός έλεγχος και πειραματικός χαρακτηρισμός συνθέτων υλικών

Διδάσκοντες: Β. Κωστόπουλος, Θ. Λούτας

Περιεχόμενο Μαθήματος

Σύνθετα υλικά: μήτρες (πολυμερείς, μεταλλικές, κεραμικές) και υλικά ενίσχυσης (σωματίδια, ίνες, υφάσματα). Μέθοδοι μορφοποίησης για την κατασκευή προϊόντων και δομικών εξαρτημάτων από σύνθετα υλικά με θερμοσκληρυνόμενη και θερμοπλαστική μήτρα (αυτόματες και ημιαυτόματες τεχνικές). Τεχνικές συνένωσης κατασκευών που περιέχουν μέρη από σύνθετα υλικά. Ποιοτικός έλεγχος κατασκευών από σύνθετα υλικά.

Πειραματικός χαρακτηρισμός μηχανικών ιδιοτήτων ορθοτρόπου στρώσεως ινώδους συνθέτου υλικού (Στοιχεία θεωρίας ανισότροπης ελαστικότητας), Τεχνικές ελαστικές σταθερές, Επίδραση των συνιστωσών διατμητικής αλληλεπιδράσεως, SXS, SYS, στην παραμορφωσιακή συμπεριφορά γενικώς ορθοτρόπων στρώσεων, Συστήματα κυρίων τάσεων και παραμορφώσεων σε ορθότροπα υλικά, Μέτρηση διατμητικών παραμορφώσεων με ηλεκτρομηκυνσιόμετρα, Σφάλματα πειραματικών μετρήσεων σε δοκιμές ινωδών συνθέτων υλικών, Μέτρηση κατ΄όγκον περιεκτικότητος ινών, Δοκιμές βάσει προτύπων ISO για χαρακτηρισμό μηχανικών ιδιοτήτων στο επίπεδο της στρώσης, Υγροθερμική συμπεριφορά, Μέτρηση συντελεστών θερμικής και υγροσκοπικής διαστολής.

Βασικά στοιχεία θραυστομηχανικής, Διαστρωματική αντίσταση στη διάδοση αποκολλήσεων σε συνθήκες φόρτισης τύπου Ι και τύπου ΙΙ. Μέτρηση του Gic και Giic. Καμπύλες αντίστασης στη διάδοση αποκολλήσεων (R-curve).

Συμπεριφορά σε κόπωση ινωδών συνθέτων υλικών (Μηχανισμοί αστοχίας, Υποβάθμιση μηχανικών ιδιοτήτων αντοχής/δυσκαμψίας, Δοκιμές βάσει προτύπων για χαρακτηρισμό συμπεριφοράς σε κόπωση, Καμπύλες S-N, Διαγράμματα σταθερής ζωής, Γενικευμένος νόμος Goodman, Στατιστική αξιολόγηση πειραματικών δεδομένων κόπωσης, Νόμοι συσσώρευσης αστοχίας, Μοντέλλα πρόβλεψης ζωής)