Νανοδομημένα πολυμερή και νανοσύνθετα υλικά

Νανοδομημένα πολυμερή, εισαγωγή.

Φυσικες ιδιότητες των κατά συστάδες συμπολυμερών.

Μικροφασικός διαχωρισμός των δισυσταδικών συμπολυμερών.

Αυτοοργάνωση των κατά συστάδες συμπολυμερών.

Εφαρμογές (παραδείγματα από τη βιβλιογραφία νανοδομών σε στερεά κατάσταση από κατά συστάδες συμπολυμερή με πιθανές εφαρμογές).

Δενδρομερή και δενδρονωμένα πολυμερή.

Υβριδικά πολυμερή με νανοδομές άνθρακα.

Πολυμερικά μεταλλοσύμπλοκα.

Νανοσύνθετα πολυμερικά υλικά.