Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών

Το ΔΠΜΣΕΤΠ έχει εγκριθεί με υπουργική απόφαση, Β7/337/3-9-98, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, (ΦΕΚ 988/τ.Β΄/18-9-98). Στο ΔΠΜΣΕΤΠ συμμετέχουν τα Τμήματα Επιστήμης των Υλικών, Φυσικής, Χημείας και Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και μεμονωμένοι έλληνες επιστήμονες διεθνούς κύρους που προέρχονται από ελληνικά κέντρα ερευνών και από πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Θεσμοθετημένο όργανο διοίκησης του ΔΠΜΣΕΤΠ αποτελεί η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.). Το ΔΠΜΣΕΤΠ διαθέτει δανειστική βιβλιοθήκη με εκπαιδευτικό υλικό το οποίο εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα βιβλία του ευρύτερου γνωστικού πεδίου των πολυμερών και στεγάζεται στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΔΠΜΣΕΤΠ έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν πρόγραμμα που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. Το ΔΠΜΣΕΤΠ αποσκοπεί στην ανάπτυξη της έρευνας και την προαγωγή της γνώσης στην περιοχή των πολυμερών, όπως και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού επιστημονικού δυναμικού στον ευρωπαϊκό και ευρύτερο διεθνή χώρο.

Η εκπαίδευση σε ένα ευρύ επιστημονικό πεδίο με μεγάλο τεχνολογικό ενδιαφέρον, όπως του ΔΠΜΣΕΤΠ, αναμένεται να βοηθήσει την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της εγχώριας και μη, βιομηχανίας των πλαστικών καθώς και πολλών άλλων κλάδων που με τον ένα ή τον άλλον τρόπο συνδέονται με τη χρήση πολυμερών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ:

Στο ΔΠΜΣΕΤΠ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών, καθώς και πτυχιούχοι Α.Τ.Ε.Ι. κατευθύνσεων συναφών προς τα άνω αναγραφόμενα Τμήματα.

Η επιτροπή επιλογής που ορίζεται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του ΔΠΜΣΕΤΠ μπορεί να ζητήσει την εξέταση ορισμένων κατηγοριών υποψηφίων σε συγκεκριμένα μαθήματα.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα. Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. είναι έξι (6) εξάμηνα.