Μαθήματα

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή σε εργαστηριακές ασκήσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις σε παραγωγικές μονάδες και ειδικότερα για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, στη συγγραφή Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης.

Στο 1ο εξάμηνο, οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν και να παρακολουθήσουν τα παρακάτω υποχρεωτικά μαθήματα, έτσι ώστε το σύνολο των πιστωτικών τους μονάδων να είναι 30:


Στο 2ο εξάμηνο, οι φοιτητές αρχίζουν την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, ενώ υποχρεούνται να επιλέξουν και να παρακολουθήσουν ένα υποχρεωτικό μάθημα, ένα εκ των δύο προσφερομένων μαθημάτων περιορισμένης επιλογής και 1 εκ των 5 προσφερομένων μαθημάτων επιλογής, έτσι ώστε το σύνολο των πιστωτικών τους μονάδων να είναι 30:

Κωδικός
Δ201
Υ202
 
Π203
Π204
 
Ε205
Ε206
Ε207
Ε208
E209
Σύνολο μονάδων ECTS 2ου εξαμήνου
Π.Μ. (ECTS)
15
5
 
5
5
5
5
5
5
5
5

Στο 3ο εξάμηνο, οι φοιτητές συνεχίζουν την εκπόνηση της Διπλωματικής εργασίας (Δ301), την συγγράφουν και την παρουσιάζουν δημόσια ενώπιον της προβλεπόμενης εξεταστικής επιτροπής:

Γ΄ Εξάμηνο 
Ερευνητική Μεθοδολογία – Διπλωματική Εργασία
ECTS:  30
Υποχρεωτικό
30

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)  χορηγείται μετά:

α) την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των μαθημάτων, όπως περιγράφονται ανωτέρω (45 πιστωτικές μονάδες) και

β)  την επιτυχή εκπόνηση της Διπλωματικής εργασίας (45 πιστωτικές μονάδες).