Διδακτικό προσωπικό

Καθηγητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πάτρας
Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Καθηγητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Καθηγητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Διευθυντής Ερευνών ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου
Διευθυντής Εφαρμογών ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
Διευθυντής Εφαρμογών ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
Ερευνητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών