Κανονισμός Σπουδών

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

τίτλος ΔΠΜΣ: ‘’Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών και Σύνθετων Υλικών’’

 

 

Ο δεύτερος κύκλος σπουδών της ανώτατης εκπαίδευσης συνίσταται στην παρακολούθηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), το οποίο ολοκληρώνεται με την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).

Τα Π.Μ.Σ. εντάσσονται στο στρατηγικό σχεδιασμό των Α.Ε.Ι., διέπονται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπούν:

α) στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και των τεχνών, καθώς και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας,

β) στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών των οικείων Τμημάτων, καθώς και στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο που δραστηριοποιείται το κάθε Τμήμα.

 

Το σχέδιο Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών συμπληρώνει τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/4.8.2017): ‘’Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις’’ και έχει ως στόχο να συμβάλλει σε ένα είδος εναρμόνισης όλων των μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο των κατευθύνσεών του, με παράλληλη διατήρηση των βαθμών ελευθερίας και των δυνατοτήτων καινοτομίας τους, που προκύπτουν εξαιτίας ιδιαιτεροτήτων κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος.  

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

Άρθρο 1. Εισαγωγή

Άρθρο 2. Σκοπός

Άρθρο 3. Όργανα και Μέλη του ΠΜΣ

Άρθρο 4. Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Άρθρο 5. Εγγραφές-Δηλώσεις μαθημάτων/ασκήσεων-Κατεύθυνση

Άρθρο 6. Εκπαιδευτική Δομή του ΠΜΣ

Άρθρο 7. Διπλωματική εργασία

Άρθρο 8. Λοιπές υποχρεώσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Άρθρο 9. Απονομή και βαθμός ΔΜΣ

Άρθρο 10. Λογοκλοπή

Άρθρο 11. Φοιτητικές Παροχές

Άρθρο 12. Θέματα του Παραρτήματος Διπλώματος

Άρθρο 13. Διοικητική Υποστήριξη – Υλικοτεχνική Υποδομή

Άρθρο 14. Θέματα χρηματοδότησης του ΠΜΣ

Άρθρο 15. Αξιολόγηση

Άρθρο 16. Μεταβατικές ρυθμίσεις

Άρθρο 17. Παραρτήματα

Άρθρο 1. EΙΣΑΓΩΓΗ

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ιδρύθηκε/επανιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 820/12752. απόφαση  (ΦΕΚ 1628 τ. Β’) και ισχύει, όπως ενεκρίθη από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών (αρ.  συνεδρ. 34/20.4.2018.) και τη Συνέλευση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών (αρ. συνεδρ. 568/17.4.2018), τη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών (αρ. συνεδρ. 12/27.3.2018), τη Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών (αρ. συνεδρ. 155/16.4.2018) και τη Συνέλευση του Τμήματος Χημείας (αρ. συνεδρ. 10/17.4.2018). Διέπεται από τις διατάξεις τoυ νόμου 4485/2017, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές καθώς και του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 2. ΣΚΟΠΟΣ

Το διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) έχει ως γνωστικό αντικείμενο μία ευρεία περιοχή της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Πολυμερών και Σύνθετων Υλικών, όπως:

(α) Τη σύνθεση και τον φυσικοχημικό χαρακτηρισμό πολυμερών και σύνθετων υλικών πολυμερούς μήτρας.

(β) Την ανάλυση των σχέσεων δομής-ιδιοτήτων σε πολύ-λειτουργικά πολυμερή, βιοπολυμερή και σύνθετα υλικά.

(γ) Την υπολογιστική σχεδίαση και την πρόβλεψη των ιδιοτήτων πολυμερών και σύνθετων υλικών πολυμερούς μήτρας με τη βοήθεια μεθόδων μοριακής προσομοίω-

σης και αριθμητικής ανάλυσης.

(δ) Σύγχρονες εφαρμογές των πολυμερών και σύνθετων υλικών πολυμερούς μήτρας στα πεδία της παραγωγής προϊόντων και δομών, της Νανοτεχνολογίας, της

ενέργειας, και του περιβάλλοντος.

Σκοπός του προγράμματος είναι:

(α) Η ανάπτυξη της έρευνας και η προαγωγή της γνώσης στην ευρύτερη περιοχή της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Πολυμερών και των Σύνθετων υλικών

πολυμερούς μήτρας.

(β) Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού επιστημονικού δυναμικού στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού και γενικότερα του παγκόσμιου χώρου σε τεχνολογικούς τομείς αιχμής.

(γ) Η δημιουργία νέου, κατάλληλα καταρτισμένου επιστημονικού δυναμικού ικανού να στελεχώσει Ερευνητικά Κέντρα, Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Βιομηχανίες, και Οργανισμούς Πιστοποίησης και Ελέγχου Υλικών..

Περισσότερες πληροφορίες για το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ παρέχονται στην ιστοσελίδα:  http://polymers-composites.upatras.gr

Το ΔΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών και Σύνθετων Υλικών» οδηγεί αποκλειστικά στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών και Σύνθετων Υλικών»

 

Άρθρο 3. ΟΡΓΑΝΑ & ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΠΜΣ 

(Συλλογικά και μονομελή όργανα του ΔΠΜΣ, Διδάσκοντες και Επιβλέποντες)

3.1. Στα διοικητικά όργανα συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ (Καθηγητές και Λέκτορες) του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4485/2017 καθώς και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές του Πανεπιστημίου Πατρών. Για την οργάνωση και λειτουργία του ΠΜΣ, αρμόδια όργανα  είναι  τα εξής:

α) Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα του ΠΜΣ.  

β) Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) ασκεί τις αρμοδιότητες της Συνέλευσης του Τμήματος. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή είναι επταμελής και συγκροτείται από μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων Τμημάτων, που εκλέγονται από τη Συνέλευση κάθε Τμήματος, και δύο (2) εκπροσώπους μεταπτυχιακών φοιτητών του μεταπτυχιακού προγράμματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 31, παράγραφος 4 του νόμου 4485/2017. Ο πρόεδρος της Ε.Δ.Ε. και Διευθυντής του προγράμματος ορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 31, παράγραφος 4 του νόμου 4485/2017.  

Η Ε.Δ.Ε. έχει τις κατωτέρω αρμοδιότητες, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επί μέρους  διατάξεις:

Þ Εισηγείται στη Σύγκλητο δια της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών για την αναγκαιότητα ίδρυσης Π.Μ.Σ.

Þ Ορίζει για διετή θητεία τη Συντονιστική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ.

Þ Αναθέτει το διδακτικό έργο στους διδάσκοντες των μεταπτυχιακών μαθημάτων, ορίζει τους συντονιστές των μαθημάτων, μετά από εισήγηση της Σ.Ε.

Þ  Ορίζει τον Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ. μαζί με τον Αναπληρωτή του.

Þ  Αποφασίζει για τη διαδικασία αξιολόγησης του Δ.Π.Μ.Σ.

Þ  Προκηρύσσει το Δ.Π.Μ.Σ. και ορίζει τον αριθμό των υποψηφίων Μ.Φ., μετά από εισήγηση της Σ.Ε.

Þ Επιλέγει τους εισακτέους Μ.Φ. σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη, την κατάθεση υποψηφιοτήτων και την εισήγηση της Σ.Ε.

Þ  Αποφασίζει για την κατανομή των πάσης φύσεως κονδυλίων του Δ.Π.Μ.Σ.

 Þ Διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης προκειμένου να απονεμηθεί το Δ.Μ.Σ.

Þ Καλεί από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, ως επισκέπτες, καταξιωμένους επιστήμονες σύμφωνα με το άρθρο 36, παράγραφος 5 του Ν. 4485/2017.

Επίσης είναι αρμόδια για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επί μέρους  διατάξεις.

γ) Η Συντονιστική Επιτροπή του ΔΠΜΣ απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. των Τμημάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο, τα οποία ορίζονται από την ΕΔΕ και έχει την ακόλουθη σύνθεση:

αποτελείται από τον Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ., τον Αναπληρωτή Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ. και από τρείς διδάσκοντες του Δ.Π.Μ.Σ..

Η Συντονιστική Επιτροπή είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό  λειτουργίας του προγράμματος και ειδικότερα:

Þ   Φροντίζει για την προβολή του Δ.Π.Μ.Σ. και την προσέλκυση υποψηφίων

Þ  Προτείνει στην ΕΔΕ την προκήρυξη του Δ.Π.Μ.Σ. και τον αριθμό των υποψηφίων Μ.Φ.

Þ   Εισηγείται στη Συνέλευση τη σύνθεση των Ε.Α.Υ.

Þ   Ενημερώνει τη Συνέλευση για τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων Μ.Φ.

Þ  Εισηγείται στη Συνέλευση τον Ε.Κ. και τα μέλη της Τ.Ε.Ε. για κάθε Μ.Φ., μετά από πρόταση των Ε.Κ.

Þ   Επεξεργάζεται το πρόγραμμα μαθημάτων, εισηγείται τους συντονιστές των μαθημάτων και επιβλέπει την εφαρμογή του προγράμματος.

Þ   Ενημερώνει τη Συνέλευση για τα θέματα του Π.Μ.Σ.

Þ Προτείνει στη Συνέλευση την κατανομή κονδυλίων του Δ.Π.Μ.Σ., συμπεριλαμβανομένων των τυχόν αμοιβών των Μ.Φ. για διδακτικά καθήκοντα (επικουρικό έργο). Προβαίνει σε ενέργειες προσέλκυσης κονδυλίων για το Δ.Π.Μ.Σ.. Είναι υπεύθυνη για την αποδοχή δωρεών προς το Δ.Π.Μ.Σ. και την έκδοση σχετικών αποδείξεων στα πλαίσια των γενικών σχετικών κανόνων του Π.Π. και σε συνεργασία με τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Π.Π..

δ) Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΜΣ): αποτελείται από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, ο οποίος εκτελεί χρέη προέδρου και τους Κοσμήτορες ως μέλη και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 32 του Ν. 4485/2017.

ε) Ο Διευθυντής Σπουδών του ΔΠΜΣ προεδρεύει της Συντονιστικής Επιτροπής και ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του με απόφαση της ΕΔΕ για  διετή θητεία. Ο ΔΜΣ εισηγείται στην ΕΔΕ κάθε  θέμα  που αφορά  στην αποτελεσματική εφαρμογή του ΔΠΜΣ και ειδικότερα ασκεί  τα κατωτέρω καθήκοντα :

Þ Έχει την ευθύνη σύνταξης αναλυτικού απολογισμού του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του Δ.Π.Μ.Σ.

Þ Εισηγείται στην ΕΔΕ όλα τα θέματα που άπτονται του Δ.Π.Μ.Σ. μεταφέροντας τις αποφάσεις της Σ.Ε.

Þ Έχει την ευθύνη για την απρόσκοπτη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ.

Þ Φροντίζει για την εφαρμογή των αποφάσεων της Σ.Ε.

Ο Δ.Σ.Π.Μ.Σ. εισηγείται γενικότερα στα αρμόδια όργανα για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος.

στ) Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του Πανεπιστημίου Πατρών  έχει  την  εποπτεία  και τον γενικότερο συντονισμό  των  μεταπτυχιακών σπουδών, σε επίπεδο Ιδρύματος.

3.2 Τη διδασκαλία του Δ.Π.Μ.Σ. μπορούν να αναλαμβάνουν οι αναφερόμενοι στις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4485/2017 και της Απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών (107/17-1-18, αφορά διδάσκοντες στους οποίους ανατίθεται διδακτικό έργο με αμοιβή στο πλαίσιο Π.Μ.Σ. με δίδακτρα) και ειδικότερα εκείνα τα μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας τα οποία κατά την κρίση της Σ.Ε. και της ΕΔΕ θεωρούνται κατάλληλα για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών ή/και ερευνητικών στόχων του Δ.Π.Μ.Σ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι διδάσκοντες σε Δ.Π.Μ.Σ. προέρχονται κατά ογδόντα τοις εκατό (80%) τουλάχιστον από μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., Ομότιμους Καθηγητές ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων ή διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011. Τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. πρέπει να είναι κάτοχοι Δ.Δ., εκτός αν το γνωστικό τους αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση Δ.Δ.. Η ΕΔΕ αξιολογεί τις ανάγκες του Δ.Π.Μ.Σ. σε διδακτικό προσωπικό και, εφόσον τα υφιστάμενα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. και οι διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, δεν επαρκούν, με αιτιολογημένη απόφασή της αποφασίζει την ανάθεση διδακτικού έργου σε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ιδίου Α.Ε.Ι ή την πρόσκληση μελών Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή νέες προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις. Με απόφαση της Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ.Π.Μ.Σ., καλούνται από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, ως επισκέπτες, καταξιωμένοι επιστήμονες που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ., για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του Π.Μ.Σ.. Η πρόσκληση επισκέπτη από την αλλοδαπή πραγματοποιείται μόνον εφόσον του ανατίθεται διδασκαλία, με τη διαδικασία και όσα ειδικότερα ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, κατά τα ισχύοντα για την ανάθεση διδασκαλίας στα μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος, εκτός αν ο καλούμενος διδάσκει εθελοντικά, χωρίς αμοιβή, αποζημίωση ή άλλη οικονομική απολαβή πλην των οδοιπορικών του (Δ9, άρθρο 2 του ν. 4336/2015). Επικουρικό έργο μπορούν να ασκούν Υποψήφιοι Διδάκτορες.

Η ανάθεση της διδασκαλίας μεταπτυχιακού μαθήματος που περιλαμβάνεται στο Π.Σ. του Δ.Π.Μ.Σ. γίνεται από τη Σ.Ε. και μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα του ενός μέλη Δ.Ε.Π.. Εξ’ αυτών, ένα μέλος Δ.Ε.Π. προτείνεται από τη Σ.Ε. ως Συντονιστής (Σ.Μ.). Εκτός του συντονισμού της διδασκαλίας, ο Σ.Μ. μπορεί να εισηγείται τη συμμετοχή στη διδασκαλία και άλλων διδασκόντων με τα τυπικά προσόντα που προαναφέρθηκαν. Σε κάθε περίπτωση έχει την ευθύνη της ομαλής διεκπεραίωσης του μαθήματος, της επικοινωνίας με την Γραμματεία, της ενημέρωσης της Σ.Ε., της παροχής στοιχείων σχετικών με το μάθημα, του ελέγχου και της τήρησης του απουσιολογίου και του βαθμολογίου.

Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η περιγραφή του μαθήματος ή των διαλέξεων, η παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, ο τρόπος εξέτασης του μαθήματος, η επικοινωνία με τους/τις μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες.

Καθήκοντα Επιβλέποντα Καθηγητή (Ε.Κ.) μπορούν να αναλάβουν μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων, τα οποία δραστηριοποιούνται στο ευρύτερο επιστημονικό πεδίο του Δ.Π.Μ.Σ. και όποια άλλα μέλη Δ.Ε.Π. έχουν ανάθεση διδασκαλίας σε αυτό.

Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η περιγραφή του μαθήματος ή των διαλέξεων, η παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, ο τρόπος εξέτασης του μαθήματος, η επικοινωνία με τους/τις μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες.

 

Άρθρο 4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

(Αριθμός εισακτέων, Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά εισαγωγής, Τρόπος και κριτήρια επιλογής εισακτέων, Διαδικασία και όργανα επιλογής εισακτέων, Χρόνος και προθεσμίες προκήρυξης και επιλογής εισακτέων)

4.1 Για την εισαγωγή ΜΦ διενεργείται προκήρυξη (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) με εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ κάθε ακαδημαϊκό έτος μέχρι το τέλος Ιουλίου με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών το αργότερο εντός του Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους. Η δημοσίευση της προκήρυξης γίνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών με ευθύνη του Τμήματος, ενώ το σχετικό κόστος βαρύνει το Δ.Π.Μ.Σ..

Με εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και απόφαση της ΕΔΕ ορίζεται κάθε έτος η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων, η οποία απαρτίζεται από (τρία) 3 μέλη, και ειδικότερα: αποτελείται από τον Δ.Σ.Π.Μ.Σ. και άλλα δύο μέλη της ΕΔΕ.

Η επιλογή ολοκληρώνεται μέχρι την 15η Οκτωβρίου.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 1, καθώς και στην προκήρυξη κάθε έτους.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στο portal :

https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών (Χρύσα Πυλή 969500 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 10-12πμ)

4.2 Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Επιστήμης των Υλικών, Φυσικής, Χημείας, Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, απόφοιτοι άλλων Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο μέχρι μια ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της ΕΔΕ και πάντως πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης για επικύρωση του πίνακα των  επιτυχόντων. Στην περίπτωση αυτή αντίγραφο του  πτυχίου ή του  διπλώματός τους προσκομίζεται πριν  από  την  ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.

Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών.

Σε ειδικές περιπτώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών, των οποίων ο πρώτος κύκλος σπουδών έχει πραγματοποιηθεί σε ίδρυμα της αλλοδαπής, επιτρέπεται η εγγραφή τους στο Δ.Π.Μ.Σ. και αυτοί υποχρεούνται να προσκομίσουν αναγνώριση του τίτλου σπουδών από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης – Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. μέχρι το πέρας των μεταπτυχιακών σπουδών τους. Το Δ.Μ.Σ. δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης – Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80). Για την εφαρμογή του παρόντος τα Α.Ε.Ι. σε συνεννόηση με το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ενημερώνουν τους υποψήφιους σπουδαστές, στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τα έγγραφα που απαιτείται να προσκομίσουν στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και τη σχετική διαδικασία, προκειμένου να αναγνωριστεί το ταχύτερο δυνατόν ο τίτλος σπουδών τους (Απόφαση 41931/Ζ1, ΦΕΚ 972/19-3-18).

4.3 Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών ανά διδάσκοντα ορίζεται σε πέντε (βλέπε άρθρο 45, παράγραφος 1β του Ν. 4485/2017)

      Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο στους τριάντα (30).

Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του Ν.4485/2017, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος και ανά Π.Μ.Σ., μόνο σε Π.Μ.Σ. που οργανώνεται σε Τμήμα του Ιδρύματος όπου υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και του έργου που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

4.4 Η επιλογή γίνεται κυρίως με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:  το γενικό βαθμό του πτυχίου/διπλώματος, τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα  που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο  του ΔΠΜΣ, την επίδοση σε διπλωματική  εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο  προπτυχιακό  επίπεδο  και την τυχούσα ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου.

Συνεκτιμώνται ακόμη:

α) Η καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της Αγγλικής, τουλάχιστον επιπέδου Β2. Σε περίπτωση που υποψήφιος δεν κατέχει πτυχίο Αγγλικών (τουλάχιστον επιπέδου Β2-Lower), υποχρεούται να εξεταστεί από την επιτροπή επιλογής ως προς την ικανότητα κατανόησης Αγγλικού κειμένου της επιστήμης των πολυμερών και σύνθετων υλικών.

β) Η συνέντευξη του υποψηφίου, στην οποία συνυπολογίζονται: (ι) η εκτίμηση της προσωπικότητάς του, (ιι) η αποτίμηση της πιθανής ερευνητικής δραστηριότητάς του, (ιιι) η ποιότητα των απαιτούμενων δύο συστατικών επιστολών.

Στις περιπτώσεις που υποψήφιοι δεν έχουν διδαχθεί προπτυχιακά μαθήματα, των οποίων το περιεχόμενο κρίνεται από την ΕΔΕ ως απαραίτητο για την παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων, τότε αυτοί υποχρεούνται να εξεταστούν επιτυχώς σ’ αυτό(ά), για να μπορούν να εγγραφούν στο Δ.Π.Μ.Σ..

 

4.5 Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων καταρτίζει πίνακα αξιολογικής σειράς των επιτυχόντων, ο οποίος (με τη σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής) επικυρώνεται από την ΕΔΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής: π.χ

 1. Τον βαθμό πτυχίου/διπλώματος.
 2. Τη διπλωματική εργασία (όπου προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο) ή/και πιθανή ερευνητική (δημοσιεύσεις)/επαγγελματική εμπειρία, σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ.
 3. Συνέντευξη του υποψηφίου (συνεκτίμηση της προσωπικότητας, της επιστημονικής συγκρότησης και των συστατικών επιστολών).
 4. Άλλα προσόντα (π.χ. άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, γνώση άλλων ξένων γλωσσών, ικανότητα χρήσης Η/Υ κ.τ.λ.).

 

Επιλέγονται με φθίνουσα σειρά οι υποψήφιοι της κατάταξης έως τη συμπλήρωση του αριθμού των θέσεων των ΜΦ.   Οι υπόλοιποι χαρακτηρίζονται ως επιλαχόντες και μπορούν  να καταλάβουν θέση στο Δ.Π.Μ.Σ. εάν αρνηθεί(ούν) την εγγραφή ένας ή περισσότεροι από τους επιλεχθέντες.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας εάν καλυφθούν οι θέσεις, θα προηγηθούν αυτοί που έχουν μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου. Εάν δεν έχουν καλυφθεί οι θέσεις, γίνονται δεκτοί όλοι οι ισοβαθμούντες.

 

Άρθρο 5. ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ/ΑΣΚΗΣΕΩΝ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

(Προθεσμίες και διαδικασίες εγγραφών, Προθεσμίες και διαδικασίες ανανέωσης εγγραφών και δήλωσης μαθημάτων/ασκήσεων, Προθεσμίες δήλωσης κατεύθυνσης και αίτησης διπλωματικής εργασίας, Θέματα παράτασης, αναστολής φοίτησης, Λοιπές σχετικές προϋποθέσεις φοίτησης)

 • Η εγγραφή των εισακτέων Μ.Φ. κάθε έτους γίνεται από 10 Οκτωβρίου έως 10 Νοεμβρίου σε προθεσμίες που ορίζονται από την ΕΔΕ (βλ. και άρθρο 68 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών). Η εγγραφή γίνεται ηλεκτρονικά στο portal https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm

Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, είναι  εφικτή η εγγραφή εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας, με απόφαση της Σ.Τ., μετά  από  αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερομένου.

 • Οι Μ.Φ. υποχρεούνται να ανανεώνουν την εγγραφή τους ανά εξάμηνο. Η ανανέωση γίνεται με αίτηση μέσα σε προθεσμίες που ορίζονται από την ΕΔΕ. Οι ανανεώσεις εγγραφών στον κύκλο του Δ.Π.Μ.Σ. θα πραγματοποιούνται δύο (2) φορές το χρόνο στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.
 • Αναστολή φοίτησης μπορεί να γίνει για ορισμένο χρόνο, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες, για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους, μετά από απόφαση της ΕΔΕ, η οποία λαμβάνεται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου μεταπτυχιακού φοιτητή. Κατά την διάρκεια της αναστολής φοίτησης αίρονται όλες οι παροχές, οι οποίες ανακτώνται κατόπιν νέας αιτήσεως του ενδιαφερόμενου. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

(βλ. παράγραφο 3 του άρθρου 33 του Ν. 4485/2017).

 • Δύναται και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (ενδεικτικά: ασθένεια, φόρτος εργασίας, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, στράτευση, λόγοι ανωτέρας βίας) να χορηγείται παράταση σπουδών και μέχρι ένα έτος, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της ΕΔΕ.
 • Φοιτητής, που δεν ανανέωσε την εγγραφή του και δεν παρακολούθησε μαθήματα ή δεν διεξήγαγε έρευνα για δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα, χάνει τη ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή και διαγράφεται από τα μητρώα του Δ.Π.Μ.Σ..

5.6 Η Συντονιστική Επιτροπή ύστερα από αίτηση του υποψηφίου, στην οποία αναγράφεται η προτεινόμενη θεματική περιοχή της διπλωματικής εργασίας και ο προτεινόμενος επιβλέπων, ορίζει τον επιβλέποντα αυτής με τη σύμφωνη γνώμη του και εισηγείται στην ΕΔΕ την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο επιβλέπων (άρθρο 34, 4 ν.4485/2017, βλέπε άρθρο 6.4 και 7).

5.7 Oι όροι φοίτησης που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται αποδεκτοί από κάθε υποψήφιο με την εγγραφή του. Ο υποψήφιος, πριν εγγραφεί, λαμβάνει γνώση αυτού του Κανονισμού από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών και τον δικτυακό τόπο http://www.chemeng.upatras.gr

 

Άρθρο 6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΜΣ

(Διάρκεια και διάρθρωση σπουδών, Πληροφορίες Προγράμματος Σπουδών, Κανόνες φοίτησης και αποφοίτησης, Θέματα παρακολούθησης και εξέτασης μαθημάτων/ασκήσεων

Εκπαιδευτικές υποχρεώσεις ΜΦ, Θέματα αξιολόγησης ΜΦ / βαθμολογίας, Θέματα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, ορισμού επιβλέποντος και μελών εξεταστικής επιτροπής, Θέματα συγγραφής, παρουσίασης και αξιολόγησης διπλωματικής εργασίας)

 

6.1 Διάρκεια και διάρθρωση Σπουδών – Διδακτικό ημερολόγιο

 

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπόνησης της ΔΕ, ως ο νόμος ορίζει.

Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του χρόνου της κανονικής διάρκειας φοίτησης, όπως αυτή ορίζεται στην απόφαση ίδρυσης εκάστου Δ.Π.Μ.Σ. Ως εκ τούτου,  η ανώτατη διάρκεια φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. ανέρχεται στα έξι (6) εξάμηνα.

Δυνατότητα μερικής φοίτησης για εργαζόμενους φοιτητές και σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για μη εργαζόμενους φοιτητές παρέχεται από ΕΔΕ κατόπιν αίτησης του μεταπτυχιακού φοιτητή και κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών. Η διάρκεια της μερικής φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της ελάχιστης διάρκειας φοίτησης.

H διδασκαλία και οι εξετάσεις του πρώτου διδακτικού εξαμήνου διεξάγονται από 1 Oκτωβρίου έως 31 Iανουαρίου και του δευτέρου διδακτικού εξαμήνου από 1 Φεβρουαρίου ως 31 Mαϊου ή μέσα στις ημερομηνίες του ακαδημαϊκού ημερολογίου που καθορίζει η ΕΔΕ.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων/ασκήσεων και εξετάσεων κάθε εξαμήνου καταρτίζεται και ανακοινώνεται από τη Σ.Ε. τουλάχιστον ένα δεκαήμερο πριν από την έναρξη του εξαμήνου.

Η διάρθρωση του προγράμματος έχει ως εξής:

Α΄ εξάμηνο:

Έναρξη–Λήξη μαθημάτων/Γραπτές Εξετάσεις: 1 Οκτωβρίου έως 31 Ιανουαρίου (16 εβδομάδες)

Β΄ εξάμηνο:

Έναρξη–Λήξη μαθημάτων/Γραπτές Εξετάσεις: 1 Φεβρουαρίου έως 31 Μαΐου (16 εβδομάδες)

Επαναληπτικές Εξετάσεις:  1η και 2η εβδομάδα του Σεπτεμβρίου (2 εβδομάδες)

Γ΄ εξάμηνο:

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ολοκλήρωση έρευνας, συγγραφή και παρουσίαση διπλωματικής εργασίας): μετά την λήξη της εκαστοτε εξεταστικής περιόδου, σε χρονικο διάστημα που ορίζεται από την  ΕΔΕ.

 

6.2 Μαθήματα

Οι Μ.Φ. υποχρεούνται να παρακολουθήσουν ανελλιπώς και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα της ειδίκευσης στην οποία επιλέχθηκαν. Η κατανομή των μαθημάτων των ειδικεύσεων του Δ.Π.Μ.Σ. παρουσιάζεται στους Πίνακες 1-3.

Πίνακας 1: 1ο εξάμηνο. Στο 1ο εξάμηνο, οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν και να παρακολουθήσουν τα παρακάτω υποχρεωτικά μαθήματα, έτσι ώστε το σύνολο των πιστωτικών τους μονάδων να είναι 30:

Κωδικός

Τίτλος μαθήματος

 

Π.Μ. (ECTS)

Υ102

Χημεία πολυμερών

Υποχρεωτικό

7

Υ103

Φυσική και φυσικοχημεία πολυμερών 

Υποχρεωτικό

8

Υ104

Ρεολογία πολυμερών

Υποχρεωτικό

7

Υ105

Σύνθετα Υλικά

Υποχρεωτικό

8

Σύνολο μονάδων ECTS 1ου εξαμήνου

30

Πίνακας 2: 2ο εξάμηνο. Στο 2ο εξάμηνο, οι φοιτητές αρχίζουν την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, ενώ υποχρεούνται να επιλέξουν και να παρακολουθήσουν ένα υποχρεωτικό μάθημα, ένα εκ των δύο προσφερόμενων μαθημάτων περιορισμένης επιλογής και 1 εκ των 5 προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής, έτσι ώστε το σύνολο των πιστωτικών τους μονάδων να είναι 30:

Κωδικός

Τίτλος μαθήματος

 

Π.Μ. (ECTS)

Δ201

Έναρξη Διπλωματικής εργασίας

Υποχρεωτικό

15

Υ202

Χαρακτηρισμός πολυμερών: θεωρία και εργαστήριο

Υποχρεωτικό

5

 

Οι φοιτητές επιλέγουν ένα εκ των δύο:

Περιορισμένης επιλογής

 

Π203

Παραγωγή, ποιοτικός έλεγχος και πειραματικός χαρακτηρισμός συνθέτων υλικών

 

5

Π204

Στατιστική μηχανική πολυμερών

 

5

 

Οι φοιτητές επιλέγουν ένα εκ των πέντε:

Επιλογής

5

Ε205

Νανοδομημένα πολυμερή και νανοσύνθετα υλικά

 

5

Ε206

Βιοπολυμερή, αμφίφιλα πολυμερή, αυτό-οργάνωση

 

5

Ε207

Προσομοίωση πολυμερών

 

5

Ε208

Υπολογιστικές μέθοδοι μακρομοριακών συστημάτων

 

5

E209

Μηχανική των Πολυμερών και των Σύνθετων Υλικών

 

5

Σύνολο μονάδων ECTS 2ου εξαμήνου

30

Πίνακας 3: 3ο εξάμηνο. Στο 3ο εξάμηνο, οι φοιτητές συνεχίζουν την εκπόνηση της Διπλωματικής εργασίας (Δ301), τη συγγράφουν και την παρουσιάζουν δημόσια ενώπιον της προβλεπόμενης εξεταστικής επιτροπής:

Κωδικός

Τίτλος μαθήματος

 

Π.Μ. (ECTS)

Δ301

Ολοκλήρωση Διπλωματικής εργασίας

Υποχρεωτικό

30

Σύνολο μονάδων ECTS 3ου εξαμήνου

30

Με πρόταση  της  ΣΕ και  έγκριση της ΕΔΕ μπορεί να γίνεται τροποποίηση του προγράμματος  των  μαθημάτων και  ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων.

Διδάσκοντες στο ΔΠΜΣ δύνανται να είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2, 5 και 6 του άρθρου 36 του Ν.4485/2017.

Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η διδασκαλία μαθημάτων με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό μεγαλύτερο του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%).

Τα μαθήματα θα διδάσκονται στην Ελληνική και, εφ’ όσον κρίνεται σκόπιμο, στην Αγγλική γλώσσα.

 6.3 Παρακολούθηση μαθημάτων

H παρακολούθηση της διδασκαλίας των μαθημάτων και των ασκήσεων (εργαστηριακών, κλπ) είναι υποχρεωτική.

Σε περίπτωση που συντρέχουν εξαιρετικώς σοβαροί και τεκμηριωμένοι λόγοι αδυναμίας παρακολούθησης των μαθημάτων και συμμετοχής των μεταπτυχιακών φοιτητών στις προβλεπόμενες υπό του προγράμματος ασκήσεις, είναι δυνατόν να δικαιολογηθούν απουσίες, ο μέγιστος αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβεί το 1/6 των μαθημάτων ή των ασκήσεων που πραγματοποιήθηκαν.

 

6.4 Βαθμολογία - Εξετάσεις – Ορισμός ΕΚ και ΤΕΕ

Η επίδοση σε κάθε μάθημα αξιολογείται από τον/ους διδάσκοντα/ες και βαθμολογείται με την ισχύουσα, για τους προπτυχιακούς φοιτητές, κλίμακα βαθμολογίας.  Συγκεκριμένα , οι βαθμοί που δίδονται, κυμαίνονται από μηδέν  (0) μέχρι δέκα (10) με διαβαθμίσεις της ακέραιης ή μισής μονάδας. Προβιβάσιμοι βαθμοί είναι το 5 και οι μεγαλύτεροί του.

Η βαθμολογία αποστέλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών εντός είκοσι ημερών από το πέρας της εξεταστικής περιόδου.

Στα πιστοποιητικά βαθμολογίας, που χορηγούνται από την Γραμματεία του Τμήματος αναγράφονται αναλυτικώς όλοι οι προβιβάσιμοι βαθμοί.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δύνανται να εξεταστούν στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων, πριν την έναρξη του χειμερινού διδακτικού εξαμήνου. Η εξεταστική περίοδος ορίζεται στις δύο (2) εβδομάδες. Η παραπάνω εξέταση είναι επαναληπτική των μαθημάτων των αντίστοιχων εξαμήνων.

Σε  περίπτωση αποτυχίας σε  μάθημα ή υπέρβασης του  ορίου απουσιών, ο μεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει την παρακολούθησή του. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας σε μάθημα, στην οποία δεν προσμετράται η τυχόν αποτυχία σε εξέταση μαθήματος κατά την επαναληπτική εξέταση πριν από την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου, ο μεταπτυχιακός φοιτητής διαγράφεται από το Πρόγραμμα.

Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας στο τελευταίο μάθημα, με το οποίο ο φοιτητής ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του στο ΠΜΣ, μετά από αίτηση του φοιτητή, δίνεται η δυνατότητα επανεξέτασής του από Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή, η οποία θα ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων.

Για κάθε Μ.Φ. ορίζεται από ΕΔΕ, μετά από πρόταση της Σ.Ε., ένα μέλος Δ.Ε.Π. ως επιβλέπων καθηγητής (Ε.Κ.), με τη σύμφωνη γνώμη και του ίδιου. Η Σ.Ε. και ο Ε.Κ. έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή (βλέπε και άρθρα 5.6 και 7).

Για την εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, ορίζεται από τη Σ.Τ., Τ.Ε.Ε., στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2) άλλα μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές των βαθμίδων  Α΄, Β΄ ή Γ΄, οι οποίοι είναι κάτοχοι  διδακτορικού διπλώματος και ανήκουν στην  ίδια  ή συγγενή ειδικότητα με αυτή,  στην οποία εκπονήθηκε η εργασία.

Η διαδικασία της εξέτασης της Μ.Δ.Ε. περιλαμβάνει ημίωρη δημόσια παρουσίαση της Μ.Δ.Ε. από τον Μ.Φ. και δημόσια εξέτασή του από την Τ.Ε.Ε.. Η έγκριση της διπλωματικής εργασίας μπορεί να ληφθεί και με τη σύμφωνη γνώμη μόνο των δύο μελών της Τ.Ε.Ε., τα οποία και βαθμολογούν.

Σε  περίπτωση αποτυχίας στην εξέταση της Μ.Δ.Ε., ο φοιτητής μπορεί να επανεξετασθεί για μια ακόμη φορά, όχι νωρίτερα από τρεις μήνες, ούτε  αργότερα από έξι, από την προηγούμενη εξέταση. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας ο φοιτητής διαγράφεται από το Πρόγραμμα μετά από απόφαση της Σ.Τ..

Για την απονομή του Δ.Μ.Σ., απαιτείται προαγωγικός βαθμός σε όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα και στη Μ.Δ.Ε.. Αν η εν λόγω προϋπόθεση δεν  επιτευχθεί μέσα  στην  προβλεπόμενη προθεσμία, ο μεταπτυχιακός φοιτητής δικαιούται απλού πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης των  μαθημάτων, όπου έλαβε προαγωγικό βαθμό και αποχωρεί.

 Άρθρο 7. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Για την εκπόνηση και συγγραφή της ΔΕ, ισχύουν οι όροι συγγραφής και δημοσιοποίησης διπλωματικών εργασιών του Πανεπιστημίου Πατρών στο Παράρτημα 3 του παρόντος.    

7.1 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

Η επιλογή της Μ.Δ.Ε. ξεκινά από τον ορισμό του Ε.Κ. (βλέπε άρθρο 6.4), ο οποίος θα ορίσει τη θεματική ενότητα του Δ.Μ.Σ. και θα συντονίσει τα σεμινάρια που υποχρεούται να δώσει ο Μ.Φ.. Στο γ’ εξάμηνο σπουδών, ο Ε.Κ. θα εισηγηθεί στη Σ.Ε. το θέμα της Μ.Δ.Ε. και την τριμελή εξεταστική επιτροπή της Μ.Δ.Ε. (βλέπε και άρθρα 5.6 και 6.4).

 

7.2 Συγγραφή διπλωματικής εργασίας

Θέματα που αφορούν στη συγγραφή της Μ.Δ.Ε., όπως π.χ. γλώσσα, γραμματοσειρά, οδηγίες για την περίληψη, το περιεχόμενο, τη διάρθρωση και τον τρόπο παρουσίασης της εργασίας, ζητήματα βιβλιογραφίας, κ.λ.π., παρατίθενται στο Παράρτημα 2 του  παρόντος κανονισμού.

Η ολοκληρωμένη Μ.Δ.Ε. συνοδεύεται από δήλωση του/της Μ.Φ., στην οποία θα δηλώνεται υπευθύνως ότι: α. ακολούθησε πιστά όλους τους κανόνες της επιστημονικής δεοντολογίας, και β. η εργασία του δεν αποτελεί προϊόν λογοκλοπής, αλλά έρευνας, στην οποία συμμετείχε ενεργά.

 

7.3 Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας

Η παρουσίαση γίνεται ενώπιον της Τ.Ε.Ε., η οποία ορίζεται από ΕΔΕ.

Η βαθμολόγηση της Μ.Δ.Ε. στηρίζεται στην αξιολόγηση των πειραματικών/υπολογιστικών διεργασιών που πραγματοποιήθηκαν, των αποτελεσμάτων που λήφθηκαν, των συμπερασμάτων που εξήχθησαν, την παρουσίαση της Μ.Δ.Ε. και συνολικά την επιστημονική κατάρτιση του Μ.Φ..

Μετά την παρουσίαση καταρτίζεται πρακτικό το οποίο υπογράφεται από την Τ.Ε.Ε..

 

Για την καταχώρηση της βαθμολογίας της ΔΕ, το πρακτικό παρουσίασης, υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών.

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, εφόσον εγκριθεί από την εξεταστική επιτροπή, αναρτάται υποχρεωτικά στο Ιδρυματικό Αποθετήριο ΝΗΜΕΡΤΗΣ. Η ανάρτηση στο Ιδρυματικό Αποθετήριο ΝΗΜΕΡΤΗΣ μπορεί να καθυστερήσει κατά ένα έτος το μέγιστο ύστερα από αίτηση του ΜΦ.  

Άρθρο 8. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΦ

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ενθαρρύνονται να παρακολουθούν και να συμβάλλουν ενεργά στις επιστημονικές και γενικότερα ακαδημαϊκές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το Δ.Π.Μ.Σ., ή το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές εκπονούν την διπλωματική τους εργασία σε ερευνητικά κέντρα εκτός του Ιδρύματός μας, έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που εκπονούν την διπλωματική εργασία τους στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

 

Άρθρο 9. ΑΠΟΝΟΜΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ ΔΜΣ

(Προϋποθέσεις και Διαδικασία απονομής ΔΜΣ, Υπολογισμός βαθμού ΔΜΣ,

Θέματα τελετουργικού απονομής ΔΜΣ, κλπ)

9.1 Προϋποθέσεις Απονομής ΔΜΣ

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του  και  λαμβάνει το  πτυχίο/δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών, όταν εκπληρώσει όλες τις, υπό του  Προγράμματος και του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές του Πανεπιστημίου Πατρών, προβλεπόμενες υποχρεώσεις.

Το Δ.Μ.Σ. δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης – Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80)

 

9.2 Υπολογισμός βαθμού ΔΜΣ

Ο τελικός βαθμός του Δ.Μ.Σ. υπολογίζεται από το βαθμό εξέτασης κάθε μεταπτυχιακού μαθήματος (BMM) και των δύο μαθημάτων που αφορούν στη Μ.Δ.Ε. (ΒΔΕ), πολλαπλασιάζοντας με τον αριθμό των Π.Μ. που έχει κάθε μάθημα και στη συνέχεια διαιρείται το άθροισμα των παραπάνω γινομένων με το σύνολο των Π.Μ. (90). Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) υπολογίζεται, με ακρίβεια εώς δεκαδικού ψηφίου.

Ο βαθμός του ΔΜΣ πιστοποιεί την επιτυχή αποπεράτωση των σπουδών του ΜΦ. Στα  απονεμόμενα ΔΜΣ αναγράφεται χαρακτηρισμός Καλώς, Λίαν Καλώς, Άριστα που αντιστοιχεί σε:

Þ «Άριστα» από 8,50 έως 10

Þ «Λίαν Καλώς» από 6,50 έως 8,49

Þ «Καλώς» από 5 έως 6,49

Η απονομή των τίτλων ΔΜΣ εγκρίνεται από τη ΕΔΕ.

9.3 Απαραίτητα δικαιολογητικά

Για την απονομή του τίτλου του Δ.Μ.Σ. είναι προϋπόθεση η κατάθεση στη Γραμματεία των δικαιολογητικών που περιγράφονται στο Παράρτημα 4.

 

 

9.4 Τελετουργικό Απονομής ΔΜΣ

H απονομή των ΔΜΣ γίνεται τουλάχιστον δύο φορές κατ’ έτος, ενιαία για όλα τα Mεταπτυχιακά Προγράμματα, σε ειδική δημόσια τελετή, στην οποία παρίστανται η Πρύτανις, οι Πρόεδροι των Τμημάτων και όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, που  έχουν εκπληρώσει τις προϋποθέσεις απονομής ΔΜΣ.

Kατά το, μέχρι της απονομής του πτυχίου/διπλώματος, χρονικό διάστημα, χορηγείται, από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, πιστοποιητικό ολοκλήρωσης των  σπουδών στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία αποφοίτησης.

 

 

 

Άρθρο 10. ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ

Ο/Η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια υποχρεούται να αναφέρει με τον ενδεδειγμένο τρόπο αν χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων. Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου/ης – δημοσιευμένης ή μη – χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η αντιγραφή οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του/της ιδίου/ας του/της υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διαγραφή του/της. Στις παραπάνω περιπτώσεις, η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του/της.

Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής δεοντολογίας παραπέμπεται για αντιμετώπιση του προβλήματος στη Συνέλευση του Τμήματος. Ως παραβάσεις θεωρούνται και τα παραπτώματα της αντιγραφής ή της λογοκλοπής και γενικότερα κάθε παράβαση των διατάξεως περί πνευματικής ιδιοκτησίας από μεταπτυχιακό/η φοιτητή/τρια κατά τη συγγραφή εργασιών στο πλαίσιο των μαθήματων ή την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. (απόφαση Συγκλήτου συνεδρίαση 115/25.4.2017, έγγραφο με αριθμό 318/11394/27.4.2017, με θέμα ‘’Επί του θέματος της υποχρεωτικής χρήσης της εφαρμογής Ephorus’’).  

 

Άρθρο 11. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

(Θέματα φοιτητικής μέριμνας, Θέματα χορήγησης υποτροφιών, Τυχούσες λοιπές παροχές, διευκολύνσεις)

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων.

11.1 Γενικά

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

 

11.2 Τέλη Φοίτησης

Η φοίτηση και παρακολούθηση του ΔΠΜΣ δεν προβλέπει τέλη φοίτησης.

11.3 Δωρεάν Φοίτηση (απαλλαγή φοιτητών από τέλη φοίτησης)

Οι φοιτητές στο Δ.Π.Μ.Σ. δεν καταβάλλουν δίδακτρα ή τέλη εγγραφής.

11.4 Φοιτητικές υποτροφίες

Το ΔΠΜΣ δύναται να απονέμει υποτροφίες ή βραβεία αριστείας σε μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες, σύμφωνα με απόφαση της ΕΔΕ. Οι υποτροφίες δίνονται με βάση ακαδημαϊκά, αντικειμενικά κριτήρια (ενδεικτικά: αφορούν φοιτητές κανονικής φοίτησης, μέσος όρος βαθμολογίας προηγούμενου εξαμήνου) ή προσφορά υπηρεσιών και πρέπει να εγγράφονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του ΠΜΣ. Οι όροι χορήγησης, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων καθορίζονται με απόφαση της ΕΔΕ.

 

Άρθρο 12. ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (άρθρο 15 του Ν.3374/2005)

Το Δ.Π.Μ.Σ. χορηγεί ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου και την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 13. Διοικητική Υποστήριξη – Υλικοτεχνική Υποδομή

13.1    Επάρκεια στελέχωσης σε διδακτικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό

Στο προσωπικό του Δ.Π.Μ.Σ συμπεριλαμβάνονται 19 μέλη Δ.Ε.Π. (8 Καθηγητές, 5 Αναπληρωτές Καθηγητές, 4 Επίκουροι Καθηγητές και 2 Ομότιμους Καθηγητές) και 4 εξωτερικούς συνεργάτες προερχόμενοι από τα Πανεπιστημιακά Τμήματα και το Ερευνητικό Ινστιτούτο (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ) που συμμετέχουν σε αυτό (5 από το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, 3 από το Τμήμα Χημείας, 6 από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών, 5 από το Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, 4 από το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ).

Τη διοικητική υποστήριξη του Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών και Σύνθετων Υλικών» έχει αναλάβει η Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Παν. Πατρών,  το οποίο είναι το επισπεύδον Τμήμα. Η Γραμματειακή υποστήριξη καλύπτει όλες τις γραμματειακές ανάγκες λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. (τήρηση πρακτικών Ε.Δ.Ε., εγγραφές Μ.Φ., τήρηση βαθμολογίων, ανακοινώσεις, επικοινωνία με συμμετέχοντα Τμήματα, επικοινωνία με φοιτητές, κ.α. ).

Οι ανάγκες του Δ.Π.Μ.Σ. σε τεχνική υποστήριξη καλύπτονται επαρκώς από τις τεχνικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών, τεχνικό προσωπικό των συμμετεχόντων Τμημάτων αλλά και προσωπικό του συνεργαζόμενου με το Δ.Π.Μ.Σ. Ε.Ι.ΧΗ.Μ.Υ.Θ./Ι.Τ.Ε.

13.2. Ύπαρξη και επάρκεια αναγκαίων υποδομών διδασκαλίας

Οι υποδομές διδασκαλίας του ΔΜΠΣ είναι αυτές του Πανεπιστημίου Πατρών. Από το πανεπιστήμιο διατίθενται αίθουσες και εργαστηριακές υποδομές για τη διδασκαλία και άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι υπάρχουσες υποδομές κρίνονται ως επαρκείς καθώς ο αριθμός των φοιτητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι μικρός και δεν είναι αντίστοιχος αυτού των προπτυχιακών φοιτητών. Για τη διδασκαλία γίνεται χρήση υποβοηθητικών υποδομών όπως προτζέκτορες, επιδιαφανειοσκόπια κλπ, αλλά ηλεκτρονικών σελίδων όπως το e-class του Πανεπιστημίου Πατρών και η ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ.  

13.3. Ύπαρξη και επάρκεια αναγκαίου εξοπλισμού

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα (είτε το ίδιο μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού με το οποίο επιχορηγείται κάθε χρόνο από το Παν. Πατρών είτε μέσω των εργαστηρίων των μελών Δ.Ε.Π. που συμμετέχουν σε αυτό) διαθέτει αξιόλογο εργαστηριακό εξοπλισμό και υποδομές για τις ερευνητικές και εργαστηριακές ανάγκες και δραστηριότητες των μεταπτυχιακών του φοιτητών. Αν και οι υποδομές αυτές  δεν μπορεί να είναι ποτέ επαρκείς 100%, εκτιμάται ότι παρέχουν στα μέλη του Προγράμματος και κυρίως στους φοιτητές του τα απαραίτητα μέσα για υψηλού επιπέδου σπουδές στο πεδίο των Πολυμερών σε επίπεδο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Ο υπάρχων εξοπλισμός περιλαμβάνει σύγχρονες τεχνικές σύνθεσης και χαρακτηρισμού πολυμερών και σύνθετων υλικών πολυμερικής μήτρας.

Άρθρο 14. ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΜΣ

Η χρηματοδότηση των Π.Μ.Σ. προέρχεται από:

α) τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και των συνεργαζόμενων για την οργάνωσή του φορέων

β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή του ιδιωτικού τομέα,

δ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,

ε) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών,

στ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι.,

 

Θέματα οικονομικής διαχείρισης του ΠΜΣ

Η διαχείριση των εσόδων των Π.Μ.Σ. γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. και κατανέμεται κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%) λειτουργικά έξοδα του προγράμματος και κατά τριάντα τοις εκατό (30%) σε λειτουργικά έξοδα του Ιδρύματος.

Τα Α.Ε.Ι. οφείλουν να δημοσιεύουν ετησίως, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα τους, απολογισμό εσόδων - εξόδων, με αναγραφή της κατανομής των δαπανών ανά κατηγορία, και ιδίως του ύψους των τελών φοίτησης, των αμοιβών των διδασκόντων στα Π.Μ.Σ. και του αριθμού των διδασκόντων που τις εισέπραξαν.

 

Άρθρο 15. Αξιολόγηση

Οι διδάσκοντες και το περιεχόμενο όλων των μαθημάτων αξιολογούνται από τους φοιτητές σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγησης που ισχύει για το Παν/μιο Πατρών και βασίζεται στην ανώνυμη συμπλήρωση ερωτηματολογίων, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω.

Περαιτέρω, το πρόγραμμα, ως σύνολο, θα αξιολογείται με βάση σειρά δεικτών, ως προς την επιτυχία του. Μεταξύ άλλων, χαρακτηριστικοί δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν είναι:

(α) η επαγγελματική πορεία των αποφοίτων του

(β) το ποσοστό των μεταπτυχιακών φοιτητών που ολοκληρώνουν το πρόγραμμα

(γ) ο αριθμός των αιτήσεων (σε ετήσια βάση) για το πρόγραμμα και των τελικά εγγεγραμμένων φοιτητών.

Η αποτίμηση από τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, των μαθημάτων και των διδασκόντων του Δ.Π.Μ.Σ. θα γίνεται με ευθύνη της Ο.Μ.Ε.Α. του Επισπεύδοντος Τμήματος και τα αποτελέσματά της θα περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης.

Κάθε εξάμηνο θα γίνεται εσωτερική αξιολόγηση και στο κλείσιμο της πενταετίας θα πραγματοποιηθεί συνολική εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση, ώστε να διαπιστωθεί είτε η ανάγκη συνέχισης του Δ.Π.Μ.Σ. στην ίδια μορφή είτε η τροποποίηση και βελτίωσή του, ώστε να ανταποκρίνεται στις τότε ανάγκες της επιστήμης, της κοινωνίας και της αγοράς.

 

Άρθρο 16. Μεταβατικές ρυθμίσεις:

Οι φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί σε ΔΠΜΣ. Κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4485/2017, καθώς και οι φοιτητές που εγγράφονται και αρχίζουν τη φοίτηση το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε ΔΠΜΣ ιδρυθέν έως τη δημοσίευση του Ν. 4485/2017, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες, έως την έναρξη ισχύος του Ν. 4485/2017, διατάξεις (άρθρο 85 παρ. 2 του Ν. 4485/2017).

 

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στον παρόντα Κανονισμό, θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 17. ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ

Σ.Τ. = Συνέλευση Τμήματος

Μ.Δ.Ε. = Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Δ.Σ.Π.Μ.Σ. = Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ε.Α.Υ. = Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων

Ε.Κ. = Επιβλέπων Καθηγητής

Δ.Μ.Σ. = Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Μ.Φ. = Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

Π.Μ.Σ. = Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Σ.Ε. = Συντονιστική Επιτροπή

Ε.Δ.Ε. = Ειδική Διατμηματική Επιτροπή

Τ.Ε.Ε. = Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Α.Ε.Ι. = Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Ε.Λ.Κ.Ε. = Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Ε.Ε.Π. = Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Ε.ΔΙ.Π. = Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Ε.Τ.Ε.Π. = Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό

Άρθρο 18. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Υποβολή δικαιολογητικών υποψηφιότητας ΠΜΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2  

Οδηγίες συγγραφής ΜΔΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Όροι συγγραφής και δημοσιοποίησης διπλωματικών εργασιών, μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών στο Πανεπιστήμιο Πατρών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την απονομή του τίτλου του Δ.Μ.Σ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

Πρότυποι Τίτλοι Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

 

Υποβολή δικαιολογητικών υποψηφιότητας Δ.Π.Μ.Σ.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση μέσω του συνδέσμου: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm)
 2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 3. Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα.
 4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
 5. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (αν υπάρχει).
 6. Επιστημονικές δημοσιεύσεις (αν υπάρχουν).
 7. Αποδεικτικό ξένης γλώσσας.
 8. Τρεις συστατικές επιστολές (σχετικό έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία, ενώ υπάρχει και στην ιστοσελίδα του Τμήματος)
 9. Γραπτή έκθεση όπου αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί ο υποψήφιος την εισαγωγή του στο Δ.Π.Μ.Σ. του Τμήματος, αλλά και οι γενικότεροι στόχοι του (επιστημονικοί, επαγγελματικοί, κ.λπ.)

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

 

Οδηγίες συγγραφής Μ.Δ.Ε.

 

Η Μ.Δ.Ε. τυπώνεται σε χαρτί Α4, σε διπλή όψη (μπρος-πίσω) και οι σελίδες θερμοκολλούνται.

Για την διαμόρφωση του κειμένου της εργασίας, προτείνεται να ακολουθούνται τα ακόλουθα:

Χρώμα εξωφύλλου: λευκό

Σελίδα: Α4 (210´297 mm)

Περιθώρια: 2,5 εκ. (πάνω), 2,5 εκ. (κάτω), 3 εκ. (αριστερά), 3 εκ. (δεξιά)

Διάστιχο (διάστημα γραμμών): 1,5 (line spacing)

Αρίθμηση σελίδων: υποσέλιδο, με λατινική αρίθμηση στις εισαγωγικές σελίδες (i, ii, iii, …), με αραβικούς χαρακτήρες στο κύριο σώμα του κειμένου (1, 2, 3)

Επισημαίνεται ότι για την διευκόλυνση των μεταπτυχιακών φοιτητών συνιστάται η εργασία να αποτελείται από δύο αρχεία.

 • Το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει τα εξώφυλλα (στην Ελληνική και Αγγλική), την αφιέρωση, τον πρόλογο, τις περιλήψεις (στην Ελληνική και Αγγλική), πίνακα συντμήσεων όρων και τέλος τα περιεχόμενα. Οι σελίδες αυτού του αρχείου αριθμούνται με λατινικούς αριθμούς (i, ii, iii, …).
 • Το δεύτερο αρχείο αρχίζει από την Εισαγωγή της Μ.Δ.Ε. και περιλαμβάνει όλο το υπόλοιπο μέρος της. Οι σελίδες αυτού του αρχείου αριθμούνται με αραβικούς χαρακτήρες (1, 2, 3, …).

Στοίχιση κειμένου: πλήρης

Γραμματοσειρά: Times New Roman (προαιρετικά), αλλά υποχρεωτικά στο εξώφυλλο για λόγους ομοιομορφίας

Μέγεθος γραμματοσειράς: 12 pt

Πίνακες, Σχήματα, Εικόνες και Διαγράμματα

Οι πίνακες, τα σχήματα, οι εικόνες και τα διαγράμματα συνιστάται να υπάρχουν μέσα στο κείμενο και να διαχωρίζονται από το υπόλοιπο κείμενο με κενό 1,5 διάστημα (line spacing). Όλοι οι Πίνακες, τα Σχήματα κλπ. συνοδεύονται από επεξηγηματική λεζάντα που κάνει κατανοητό το περιεχόμενό τους, χωρίς να πρέπει κάποιος να ανατρέξει στο κείμενο για να καταλάβει τι παρουσιάζουν. Η επεξηγηματική λεζάντα προηγείται του πίνακα, ενώ η λεζάντα των σχημάτων, εικόνων κλπ ακολουθεί, δηλ. βρίσκεται μετά από αυτά.

Συνηθίζεται η γραμματοσειρά της λεζάντας να είναι ίδια με την γραμματοσειρά του κειμένου αλλά μία μονάδα μικρότερη. Προτείνεται τo διάστημα μεταξύ των γραμμών στη λεζάντα να είναι μονό (single) και η απόσταση μεταξύ της λεζάντας και του πίνακα ή του σχήματος να είναι 12 pt (space 12 pt). Το εκάστοτε πρόθεμα της επεξηγηματικής λεζάντας (δηλ. η λέξη Πίνακας, Σχήμα, Εικόνα κλπ) και ο αριθμός που προκύπτει από την αρίθμηση τους γράφονται με πεζά, έντονα (bold) γράμματα.

Ο Πίνακας σχεδιάζεται ώστε να έχει απαραίτητα τρεις (3) οριζόντιες γραμμές, δηλ. μια άνω και μια κάτω από τις επικεφαλίδες των στηλών, που ορίζουν τη γραμμή των επικεφαλίδων (heading row) και μια τρίτη, στην τελευταία οριζόντια γραμμή του πίνακα. Γενικά, αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος, πρέπει να αποφεύγεται η αλόγιστη χρήση οριζόντιων και κάθετων γραμμών. Προτείνεται οι στήλες του πίνακα να έχουν στοιχηθεί στο κέντρο.

Αν το μέγεθος ενός πίνακα ξεπερνά την μία σελίδα, επαναλαμβάνεται στην επόμενη σελίδα η γραμμή επικεφαλίδας των στηλών (heading row).

Εξισώσεις – Αντιδράσεις

Οι εξισώσεις γράφονται αναλυτικά με την ίδια γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται στο κείμενο, αφήνοντας 1,5 διάστημα κενό πάνω και κάτω. Η αρίθμησή τους είναι υποχρεωτική, χρησιμοποιώντας παρενθέσεις στη δεξιά πλευρά του κειμένου. Οι αντιδράσεις θα πρέπει για λόγους ομοιογένειας να έχουν την ίδια ακολουθούμενη γραμματοσειρά ή παραπλήσια.

Υποσημειώσεις

Σε περίπτωση που υπάρχουν υποσημειώσεις προτείνεται να χρησιμοποιηθεί η ίδια γραμματοσειρά με αυτή του κειμένου, αλλά με μέγεθος 10 pt.

Το κύριο μέρος μιας τυπικής Μ.Δ.Ε. περιλαμβάνει τα εξής μέρη:

       1) Εισαγωγή

Στην εισαγωγή ενημερώνεται ο αναγνώστης για το κύριο θέμα που σχετίζεται με την εργασία, τη μεθοδολογία προσέγγισης του αντικειμένου και επεξηγούνται μη ευρέως γνωστοί όροι και τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν.

Η εισαγωγή περιλαμβάνει σε ξεχωριστό υποκεφάλαιο την Βιβλιογραφική Ανασκόπηση, με την οποία ο αναγνώστης ενημερώνεται για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στο πεδίο και καταλήγει με τους Στόχους της Εργασίας, όπου επεξηγείται ο σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας.

       2) Πειραματικό Μέρος

Στο πειραματικό μέρος περιγράφεται το πειραματικό πρωτόκολλο που ακολουθήθηκε και αναφέρονται οι χημικές ενώσεις (καθαρότητα, εταιρεία) και τα όργανα (εταιρεία, μοντέλο, ακρίβεια) που χρησιμοποιήθηκαν.

       3) Αποτελέσματα και Συζήτηση (μπορεί να είναι μαζί ή χωριστά)

Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα υπό μορφή πινάκων, σχημάτων, αντιδράσεων ή και φασματοσκοπικών δεδομένων.

Κατά τη Συζήτηση τα αποτελέσματα συσχετίζονται με βιβλιογραφικά δεδομένα.

       4) Συμπεράσματα (αξιολογούνται τα αποτελέσματα, αναπτύσσονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν).

       5) Βιβλιογραφία

Η βιβλιογραφία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία των βιβλιογραφικών παραπομπών που υπάρχουν στο κείμενο (συγγραφείς, τίτλος περιοδικού, τίτλος εργασίας ή βιβλίου, εκδότης, τόπος και έτος έκδοσης), Οι βιβλιογραφικές αναφορές μέσα στο κείμενο δηλώνονται είτε με αριθμούς μέσα σε αγκύλη π.χ. [1], [1, 3-5, 7], είτε με την αναγραφή του ή των συγγραφέων και του έτους δημοσίευσης εντός αγκύλης π.χ. [Ιωάννου, 2003], [Γεωργίου και Βασιλείου, 2008]. Αν οι συγγραφείς είναι περισσότεροι από δύο με το όνομα του πρώτου συγγραφέα και το έτος δημοσίευσης.

Αν οι αναφορές στο κείμενο δίνονται αριθμητικά, θα πρέπει να εμφανίζονται στην βιβλιογραφία κατά αύξουσα σειρά, ενώ αν δίνονται ονομαστικά κατά αλφαβητική σειρά.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται ώστε οι βιβλιογραφικές αναφορές να είναι ομοιόμορφες και συνεπείς.

       6) Παραρτήματα

Η ύπαρξη παραρτημάτων είναι προαιρετική και αυτά ταξινομούνται μετά τη βιβλιογραφία. Στα Παραρτήματα περιλαμβάνονται δεδομένα που δεν εμφανίστηκαν στα Αποτελέσματα ή τη Συζήτηση.

 

      

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

 

Όροι συγγραφής και δημοσιοποίησης διπλωματικών εργασιών, μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών στο Πανεπιστήμιο Πατρών

 1. Κάθε τόμος με το κείμενο της εργασίας φέρει ευδιάκριτα στο πίσω μέρος της σελίδας τίτλου του τα ακόλουθα:

Πανεπιστήμιο Πατρών, [Τμήμα]

[Όνομα Συγγραφέα]

© [έτος] – Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

 1. Ο/Η Προπτυχιακός Φοιτητής (ΠΦ), Μεταπτυχιακός Φοιτητής (Μ.Φ.) ή Υποψήφιος Διδάκτορας (ΥΔ) -μέσα από τη σχετική φόρμα κατάθεσης της εργασίας στο Ιδρυματικό Αποθετήριο Νημερτής- εκχωρεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης το μη αποκλειστικό δικαίωμα διάθεσής της μέσα από το διαδίκτυο για σκοπούς συστηματικής και πλήρους συλλογής της ερευνητικής παραγωγής του Πανεπιστημίου Πατρών, καταγραφής, διαφάνειας και προαγωγής της έρευνας.
 2. Κάθε ΠΦ, Μ.Φ. ή ΥΔ που εκπονεί τη διπλωματική, μεταπτυχιακή εργασία του ή τη διδακτορική διατριβή του σε Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών, θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τα ακόλουθα:
 • Το σύνολο της εργασίας αποτελεί πρωτότυπο έργο, παραχθέν από τον/ην ίδιο/α, και δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων καθ’ οιονδήποτε τρόπο,
 • Εάν η εργασία περιέχει υλικό, το οποίο δεν έχει παραχθεί από τον/ην ίδιο/α, αυτό πρέπει να είναι ευδιάκριτο και να αναφέρεται ρητώς εντός του κειμένου της εργασίας ως προϊόν εργασίας τρίτου, σημειώνοντας με παρομοίως σαφή τρόπο τα στοιχεία ταυτοποίησής του, ενώ παράλληλα βεβαιώνει πως στην περίπτωση χρήσης αυτούσιων γραφικών αναπαραστάσεων, εικόνων, γραφημάτων κλπ., έχει λάβει τη χωρίς περιορισμούς άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων για την συμπερίληψη και επακόλουθη δημοσίευση του υλικού αυτού.
 • O/Η ΠΦ, Μ.Φ. ή ΥΔ φέρειαποκλειστικά την ευθύνη της δίκαιης χρήσης του υλικού που χρησιμοποίησε και τίθεται αποκλειστικός υπεύθυνος των πιθανών συνεπειών της χρήσης αυτής. Αναγνωρίζει δε ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών δεν φέρει, ούτε αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη που τυχόν προκύψει από πλημμελή εκκαθάριση πνευματικών δικαιωμάτων.
 • Η σύνταξη, κατάθεση και διάθεση της εργασίας δεν κωλύεται από οποιαδήποτε παραχώρηση των πνευματικών δικαιωμάτων του συγγραφέα σε τρίτους, π.χ. σε εκδότες μονογραφιών ή επιστημονικών περιοδικών, σε οποιοδήποτε διάστημα, πριν ή μετά τη δημοσίευση της εργασίας, και πως ο συγγραφέας αναγνωρίζει ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών δεν απεμπολεί τα δικαιώματα διάθεσης του περιεχομένου της διπλωματικής ή μεταπτυχιακής εργασίας ή της διδακτορικής διατριβής σύμφωνα με τα μέσα που το ίδιο επιλέγει.
 • Για τους παραπάνω λόγους κατά την υποβολή της διπλωματικής ή μεταπτυχιακής εργασίας ή της διδακτορικής διατριβής ο/η ΠΦ/Μ.Φ./ΥΔ υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και γνωρίζει τις συνέπειες του νόμου και των οριζομένων στους Κανονισμούς Σπουδών του Π.Μ.Σ. και του Τμήματος και στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και ότι η εργασία που καταθέτει με θέμα «……..» έχει εκπονηθεί με δική του ευθύνη τηρουμένων των προϋποθέσεων που ορίζονται στις ισχύουσες διατάξεις και στον παρόντα Κανονισμό.
 1. Οι εργασίες δημοσιεύονται στο Ιδρυματικό Αποθετήριο το αργότερο εντός δώδεκα (12) μηνών. Η Συντονιστική Επιτροπή ενός Π.Μ.Σ. ή η τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή μπορεί να ζητήσει, μετά από επαρκώς τεκμηριωμένη αίτηση του Επιβλέποντος καθηγητή και του/της ΠΦ/Μ.Φ./ΥΔ, την προσωρινή εξαίρεση της δημοσιοποίησης της εργασίας/διατριβής στο Ιδρυματικό Αποθετήριο, για σοβαρούς λόγους που σχετίζονται με την περαιτέρω πρόοδο και εξέλιξη της ερευνητικής δραστηριότητας, εάν θίγονται συμφέροντα του ιδίου ή άλλων φυσικών προσώπων, φορέων, εταιριών κλπ. Η περίοδος εξαίρεσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριανταέξι μήνες (36) μήνες, εφόσον δεν συντρέχουν άλλα νομικά κωλύματα. Επισημαίνεται ότι η κατάθεση της εργασίας γίνεται μετά την επιτυχή παρουσίασή της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, και πριν την απονομή του τίτλου σπουδών, αλλά η διάθεσή της ρυθμίζεται από τη Βιβλιοθήκη ανάλογα με το σχετικό αίτημα.

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΝΗΜΕΡΤΗ

Η κατάθεση της εργασίας στις δομές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ), σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης (Συνεδρίαση Συγκλήτου 382/20.04.05, αναθεώρηση 59/04.06.15), είναι υποχρεωτική για τους Μεταπτυχιακούς φοιτητές ή Υποψήφιους Διδάκτορες του Πανεπιστημίου Πατρών σε ηλεκτρονική μορφή, ενώ για τους Υποψήφιους Διδάκτορες και σε έντυπη. Με την κατάθεση της εργασίας η ΒΚΠ χορηγεί τις απαραίτητες βεβαιώσεις για τις Γραμματείες των Τμημάτων τους.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

 • Προτείνεται η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης σε συνεργασία με τους Προέδρους των Τμημάτων και τους Διευθυντές Σπουδών των Π.Μ.Σ. και αξιοποιώντας το πλέγμα των συναφών υπηρεσιών της, εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου ακαδημαϊκού έτους να ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους φοιτητές για τις ορθές πρακτικές χρήσης επιστημονικού υλικού, για την κατοχύρωση των πνευματικών τους δικαιωμάτων, καθώς και την αποτροπή φαινομένων λογοκλοπής.
 • Οι πάσης φύσεως Μονάδες του Πανεπιστημίου μπορούν να συνεργάζονται με τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης για την αποθήκευση των πρωτογενών ερευνητικών δεδομένων και να βρίσκουν τη βέλτιστη πρακτική πρόσβασης σε αυτά κατά περίπτωση.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

Δικαιολογητικά υποβολής για την απονομή Δ.Μ.Σ.

Για την απονομή απαιτούνται:

 • Ένα αντίγραφο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας με τις τελικές διορθώσεις (θερμοκολλημένο) όπου θα περιλαμβάνει τα κάτωθι:
  1. Ελληνικό εξώφυλλο
  2. Αγγλικό Εξώφυλλο
  3. Περίληψη και λέξεις κλειδιά στην Ελληνική Γλώσσα
  4. Περίληψη και λέξεις κλειδιά την Αγγλική Γλώσσα
  5. Τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
 • Αποδεικτικό κατάθεσης της διπλωματικής εργασίας στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης (www.lis.upatras.gr). Σε περίπτωση που ζητείται η ανάρτηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στο ιδρυματικό αποθετήριο «ΝΗΜΕΡΤΗΣ» μετά από 12 μήνες θα πρέπει να συμπληρώνεται αίτηση παράτασης χρόνου αποκλεισμού από τη δημοσίευση η οποία δίδεται από τη Γραμματεία.
 • Υπεύθυνη δήλωση η οποία δίδεται από τη Γραμματεία
 • Ένα CD στο οποίο συμπεριλαμβάνονται (4 διαφορετικά αρχεία):
  1. Το τελικό κείμενο της διπλωματικής εργασίας σε οποιαδήποτε μορφή
  2. Περιλήψεις στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
  3. Λέξεις κλειδιά της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
  4. Τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

Πρότυπος Τίτλος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ                                           

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ: 000                                        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

 

 

(ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ)

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΣΤΗΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (3)

O/Η …………………………ΤΟΥ ……………………….. (4)

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ(5) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ………………..(6)

ΤΟΥ ……………………………………..(7)

ΕΞ/ΕΚ …………..(8) ΟΡΜΩΜΕΝΟΣ/Η(9)

ΣΠΟΥΔΑΣΕ

 ΤΟ(N)/ΤΗ(Ν) …………………………….(10)

ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΟΥ/ΤΗΣ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ

………………(11)

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΣΤΟΥΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ(12),

Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΥΡΩΘΗΚΕ ΣΤΙΣ …………………………………….(13)

       
   
   

Ο/Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

(16)

 

 

 • Η Σχολή στην οποία ανήκει το Τμήμα του Μ.Δ.Ε.
 • Το Τμήμα στο οποίο ανήκει το Μ.Δ.Ε.
 • Ο τίτλος της Ειδίκευσης του Π.Μ.Σ., όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ
 • Ο/Η όνομα, επώνυμο και πατρώνυμο φοιτητή (ονομαστική)
 • ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ή ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ (ανάλογα με τον τύπο του τίτλου σπουδών του φοιτητή)
 • Το Τμήμα αποφοίτησης του/της φοιτητή/τριας (γενική)
 • Το Πανεπιστήμιο αποφοίτησης του/της φοιτητή/τριας (γενική)
 • ΕΞ/ΕΚ τόπος καταγωγής του/της φοιτητή/τριας (γενική)
 • ΟΡΜΩΜΕΝΟΣ ή ΟΡΜΩΜΕΝΗ (άνδρας ή γυναίκα)
 • Αναγράφεται το γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει το Μ.Δ.Ε. ή η επιστήμη του (κρίνεται άπαξ από το Τμήμα) (αιτιατική)
 • ΚΑΛΩΣ ή ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ ή ΑΡΙΣΤΑ (ο χαρακτηρισμός του βαθμού Μ.Δ.Ε. και όχι ο αριθμητικός βαθμός)
 • Η ημερομηνία της κατάθεσης της τελευταίας βαθμολογίας με την ακόλουθη σειρά : η ημέρα του μήνα αριθμητικά, ο μήνας ολογράφως, και το έτος αριθμητικά
 • Η ημερομηνία της Γ.Σ.Ε.Σ. στην οποία εγκρίθηκε η απονομή του Μ.Δ.Ε., με την ακόλουθη σειρά: η ημέρα του μήνα αριθμητικά, ο μήνας ολογράφως, και το έτος αριθμητικά
 • Όνομα και επώνυμο Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών
 • Όνομα και επώνυμο Προέδρου του Τμήματος στο οποίο ανήκει το Μ.Δ.Ε.
 • Όνομα και επώνυμο Γραμματέα του Τμήματος στο οποίο ανήκει το Μ.Δ.Ε.
 • Ο/Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ (με Ι και όχι με Η)
 • Ο/Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ή   Ο/Η ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΕΚ 4019 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΠΜΣ Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών και σύνθετων υλικών