Διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης Ερευνητικής Εργασίας

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

 

Διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης Ειδικών Ερευνητικών Εργασιών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ)

 

Α.   ΓΕΝΙΚΑ

 

Η Διπλωματική Εργασία  αποτελεί σημαντικότατο μέρος των σπουδών των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΔΠΜΣ στην Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η φοίτηση οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Ειδίκευσης επιπέδου Master, θεωρείται ότι η διπλωματική εργασία πρέπει να είναι πρωτότυπη και εντός του επιστημονικού και ερευνητικού πεδίου που θεραπεύει το ΔΠΜΣ.

Στο πλαίσιο  εκπόνησης των Διπλωματικών Εργασιών, το ΔΠΜΣ ενθαρρύνει τις συνεργασίες με Ερευνητικά Ινστιτούτα και βιομηχανίες.

Β.   ΘΕΜΑΤΑ

 

Τα προτεινόμενα θέματα διπλωματικών εργασιών αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ τον Δεκέμβριο κάθε έτους. Κάθε καθηγητής μπορεί να προτείνει μέχρι 2 θέματα διπλωματικών εργασιών. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής έχει την υποχρέωση να έρθει σε άμεση επικοινωνία με τους καθηγητές για την περαιτέρω παρουσίαση των αντικειμένων των διπλωματικών εργασιών.

Γ.    ΑΝΑΘΕΣΗ

 

Βασική προϋπόθεση για την ανάθεση διπλωματικής εργασίας είναι η συμπλήρωση του 1ου εξαμήνου σπουδών. Η Διπλωματική Εργασία αρχίζει στο 2ο εξάμηνο σπουδών και έχει ελάχιστη διάρκεια 2 διδακτικών εξαμήνων. Η βαρύτητα της Διπλωματικής Εργασίας ανέρχεται στα 45 ECTS (50% του τελικού βαθμού).

Οι φοιτητές δηλώνουν το θέμα της Διπλωματικής τους Εργασίας από τη βάση θεμάτων Διπλωματικών Εργασιών του ΔΠΜΣ, και τον επιβλέποντα καθηγητή στην αρχή του 2ου διδακτικού εξαμήνου. Με εισήγηση του επιβλέποντα και κατόπιν απόφασης της ΕΔΕ, μπορεί να ορισθεί και συνεπιβλέπων.

Η δήλωση ανάθεσης εκπόνησης διπλωματικής εργασίας γίνεται στην Γραμματεία του επισπεύδοντος Τμήματος Χημικών Μηχανικών με συμπλήρωση σχετικού εγγράφου το οποίο υπογράφουν ο φοιτητής, και ο επιβλέπων καθηγητής.

Δ.   ΕΚΠΟΝΗΣΗ

Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας θα πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον δύο εξάμηνα και την ευθύνη για την παρακολούθηση και την αποτελεσματική διεκπεραίωση της διπλωματικής εργασίας την φέρει ο επιβλέπων καθηγητής.

Ε.    ΣΥΓΓΡΑΦΗ

 

Η συγγραφή γίνεται με βάση τις αναλυτικές οδηγίες που παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

ΣΤ.      ΕΞΕΤΑΣΗ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

 

Για την εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας σχηματίζεται μια τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από τον επιβλέποντα καθηγητή και άλλα δύο μέλη ΔΕΠ ή Ερευνητές βαθμίδων Α΄, Β΄, Γ΄ οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος. Οι τριμελείς επιτροπές ορίζονται από την ΕΔΕ με αίτηση του επιβλέποντος καθηγητή, ο οποίος συνυποβάλλει την εργασία σε έντυπη μορφή (ένα αντίτυπο). Η αίτηση αυτή αποτελεί και αίτημα δημόσιας παρουσίασης της Διπλωματικής Εργασίας και γίνεται  όχι αργότερα από τις  ημερομηνίες: 31 Μαΐου, 15 Σεπτεμβρίου και 31 Ιανουαρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Μετά τον ορισμό της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, αντίτυπα της εργασίας παραδίδονται στα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την εξέτασή τους.

Οι παρουσιάσεις και η εξέταση των διπλωματικών εργασιών πραγματοποιούνται δημόσια τρεις (3) φορές το χρόνο (ημερίδες), σε ημερομηνίες που καθορίζονται από την ΕΔΕ. Κατά περίπτωση και μετά από σχετική αιτιολογημένη αίτηση στην ΕΔΕ μπορεί να ορισθεί και τέταρτη φορά. Το πρόγραμμα των παρουσιάσεων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ και του επισπεύδοντος Τμήματος. Όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν τις παρουσιάσεις των διπλωματικών εργασιών.

Για τη βαθμολόγηση της διπλωματικής εργασίας προτείνεται η διαδικασία που περιγράφεται στη συνέχεια, η οποία λαμβάνει υπόψη όλα τα στοιχεία που αφορούν στη διπλωματική εργασία από την έναρξή της (ημέρα ανάθεσης) μέχρι τη λήξη της (τελική εξέταση). Βασική παράμετρος η οποία θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι η εξασφάλιση γενικών κανόνων βαθμολόγησης ενιαίας ισχύος για την επίτευξη όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικής αξιολόγησης της εργασίας.

Αναλυτικότερα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο αντίστοιχο έντυπο αξιολόγησης της Διπλωματικής Εργασίας (Παράρτημα ΙΙ):

  1. Συνέπεια εργασίας κατά την εκπόνηση της διπλωματικής και η συνεργασία με επιβλέποντα και λοιπά μέλη του Εργαστηρίου
  2. Σχέδιο παρουσίασης/διάλεξης καθώς και η ευχέρεια παρουσίασης
  3. Δομή και εμφάνιση όλου του κειμένου (όχι μόνο από αισθητικής αλλά και από γραμματικής και συντακτικής άποψης)
  4. Σαφήνεια στόχου και πληρότητα αποτελεσμάτων
  5. Πληρότητα βιβλιογραφικών αναφορών
  6. Πληρότητα και σαφήνεια θεωρητικού μέρους, σε έκταση και σε βάθος
  7. Ανάπτυξη μεθοδολογίας – σχεδιασμός πειραμάτων ή υπολογιστικών μεθόδων
  8. Εφαρμογή μεθόδων – Διεξαγωγή πειραμάτων ή προσομοιώσεων
  9. Αποτελέσματα – Επεξεργασία αποτελεσμάτων και συμπεράσματα /εισηγήσεις

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης η εξεταστική επιτροπή συμπληρώνει το σχετικό έντυπο αξιολόγησης της Διπλωματικής Εργασίας όπου αιτιολογεί με σαφήνεια την αξιολόγησή της (βλ. Παράρτημα ΙΙ). Το έντυπο αξιολόγησης υποβάλλεται αμέσως στη Γραμματεία. Ο φοιτητής προσκομίζει στη Γραμματεία, αντίγραφο της διπλωματικής εργασίας στη τελική της μορφή (μετά τις διορθώσεις/υποδείξεις της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής). Επίσης, κατά την παράδοση της διπλωματικής εργασίας ο φοιτητής υπογράφει υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνει ότι:

« 1.Το σύνολο της εργασίας αποτελεί πρωτότυπο έργο, παραχθέν από εμένα, και δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων καθ’ οιονδήποτε τρόπο,

  1. Εάν η εργασία περιέχει υλικό, το οποίο δεν έχει παραχθεί από εμένα, αυτό είναι ευδιάκριτο και αναφέρεται ρητώς εντός του κειμένου της εργασίας ως προϊόν εργασίας τρίτου, σημειώνοντας με παρομοίως σαφή τρόπο τα στοιχεία ταυτοποίησής του, ενώ παράλληλα βεβαιώνω πως στην περίπτωση χρήσης αυτούσιων γραφικών αναπαραστάσεων, εικόνων, γραφημάτων κλπ., έχω λάβει τη χωρίς περιορισμούς άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων για την συμπερίληψη και επακόλουθη δημοσίευση του υλικού αυτού.»

Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των βαθμών των τριών εξεταστών. Τελικός βαθμός μικρότερος του 5 σημαίνει απόρριψη της διπλωματικής εργασίας και η εξεταστική επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση η οποία περιλαμβάνει προτάσεις βελτίωσης της διπλωματικής καθώς και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ Ε1 (βαθμός: κλίμακα από 0 – 10)

ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ:

ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΗ:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΕΠ
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (10%)  
1.1 Δομή και εμφάνιση κειμένου (5%)  
1.2 Σαφήνεια στόχου και πληρότητα αποτελεσμάτων (5%)  
2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (10%) *  
2.1 Πληρότητα βιβλιογραφικών αναφορών  
2.2 Πληρότητα και σαφήνεια θεωρητικού μέρους σε έκταση  
2.3 Πληρότητα και σαφήνεια θεωρητικού μέρους σε βάθος  
3α . ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (20%) *  
3.1 Ανάπτυξη μεθοδολογίας -σχεδιασμός πειραμάτων  
3.2 Εφαρμογή μεθόδων – διεξαγωγή πειραμάτων  
3.3 Αποτελέσματα – Επεξεργασία αποτελεσμάτων  
3.4 Αξιολόγηση συμπερασμάτων και εισηγήσεις – Προοπτικές  
3β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (20%) *  
3.1 Ανάλυση διεργασίας  
3.2 Σύνθεση υπολογιστικής μεθόδου  
3.3 Αποτελέσματα – Επεξεργασία αποτελεσμάτων  
3.4 Αξιολόγηση συμπερασμάτων και εισηγήσεις – Προοπτικές  
4.ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (30 %)

Συνέπεια εργασίας – Εργατικότητα – Συνεργασία

(βαθμολογεί μόνο ο επιβλέπων)

 
5. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (30%)  
5.1 Πλάνο παρουσίασης – διάλεξης  (5%)  
5.2 Πληρότητα και σαφήνεια σε έκταση και βάθος (20%)  
5.3 Ευχέρεια παρουσίασης (5%)  

Πάτρα,   ____/ ____/ 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ              Πάτρα,  00/00/2016

 

    Ακαδημαϊκό έτος : ………………………..

                                                                                

    Περίοδος: ………………………………

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Ονοματεπώνυμο Τίτλος εργασίας Βαθμός

Αριθμητικώς (ολογράφως)

     
Αξιολογητής Ονοματεπώνυμο, βαθμίδα Υπογραφή
Α΄ αξιολογητής   ……………………………….
Β΄ αξιολογητής   ……………………………….
Επιβλέπων   ……………………………….

Η έκθεση αξιολόγησης πρέπει να επιστραφεί στη Γραμματεία αμέσως μετά την προφορική εξέταση.

 Ο τελικός βαθμός πρέπει να σταλεί στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Γραμματείας αμέσως μετά την προφορική εξέταση.